X Otwórz schowek schowek
Zawartość Twojego Schowka

Dodaj lub usuwaj ulubione grafiki i kolory do Twojego Schowka!

profil facebook
Szklane panele kuchenne

Trwałe i zawsze czyste. W dowolnych kolorach i wzorach. Skorzystaj z naszego konfiguratora i stwórz wyjątkowe wnętrze!

Ścianki / witryny

Szeroki wybór mate­riałów i tech­no­logii obróbki pozwala na wła­ści­wie dowolne formy wykoń­czenia wnętrz.

Trwałe, lek­kie i este­tyczne prze­pie­rzenia, ścianki ruchome, stałe i zastawy mogą być zasto­so­wane w dowol­nych konfi­gu­ra­cjach.

W opar­ciu o dostępne na rynku Pol­skim sys­temy do mon­tażu witryn szkla­nych jak rów­nież o nasze doświad­czenie propo­nu­jemy sze­roki wybór szkła bezpiecz­nego do zasto­sowań w biu­rach, domach oraz obiek­tach handlowych.